Generel dopravy pro město Zlín

               Po třech letech příprav má Zlín hotový návrh první novodobé dopravní koncepce města – Generelu dopravy pro město Zlín. O pořízení Generelu dopravy rozhodlo Zastupitelstvo města Zlína již v červnu roku 2013 a v uplynulých třech letech probíhaly intenzivní práce na jeho přípravě.

               Generel dopravy pro město Zlín (GD) je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k  řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

               GD je rozdělen na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části byla uskutečněna celá řada dopravních průzkumů a dotazníkové šetření, které měly za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byl sestaven multimodální dopravní model města Zlína. Ten v sobě zahrnuje všechny běžně užívané druhy městské dopravy, tzn. individuální automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, pěší dopravu, cyklistickou dopravu a jejich vzájemné působení. Dopravní model vytvořený v rámci analytické části GD se tak stal základem pro ověření všech opatření navrhovaných v rámci navazující návrhové části GD.

               Návrhová část GD se věnuje jednotlivým druhům městské dopravy podrobněji a navrhuje taková dílčí opatření, která budou reagovat na socioekonomické a demografické změny společnosti v oblasti městské dopravy a zároveň povedou k naplňování dopravní politiky města Zlína. Hlavním rysem návrhové části GD je ústup od klasického dopravního plánování (tj. upřednostňování individuální automobilové dopravy) a orientace na podporu udržitelných forem městské mobility: pěší doprava, městská hromadná doprava, veřejná hromadná doprava a cyklistická doprava.

               Opatření v návrhové části GD sledují dva časové horizonty - roky 2025 a 2035. Je nutné si uvědomit, že doprava je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti a dopravní politika města Zlína musí tuto skutečnost respektovat. Utváření GD je kontinuální proces a město Zlín v rámci naplňování své dopravní politiky bude GD průběžně aktualizovat a dotvářet s předpokládanou periodou aktualizace 4-5 let.

                 Děkujeme za Vaše připomínky a názory.

Kontakty:

Ing. David Neulinger – vedoucí Odboru dopravy
kontakt: davidneulinger@zlin.eu; +420577630728

Ing. Tomáš Nedbal – vedoucí Oddělení koncepce a realizace DS
kontakt: TomasNedbal@zlin.eu; +420577630652

Zpracovatel GDZ:

UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava - Mor.Ostrava (www.udimo.cz)
Ing. Pavel Roháč, kontakt: pavel.rohac@udimo.cz

Prezentace - Představení GDZ:

Analytická část GDZ:

Návrhová část GDZ: