Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa

 

Charakteristika projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku podél silnice III/4912 v délce 1 270 m, šířky 1,65 m v místní části Zlín – Štípa. Součástí projektu je rekonstrukce autobusových zastávek, vybudování třech nasvětlených míst pro přecházení, kanalizace.
Poloha chodníků vychází se stávajícího stavu a z úpravy trasy silnice. Podél nového chodníku dojde k opravě a rozšíření silnice III/4912 tak, aby její šířka splňovala kategorii silnice III. třídy. Stavbou nového chodníku dojde ke zrušení silničního příkopu, který bude nahrazen silničním propustkem umístěným pod novým chodníkem v místě autobusové zastávky. Pro navržené odvodnění komunikace, nového chodníku a stávajících RD byla navržena jednotná kanalizace.

Cíl projektu:
Hlavním cílem je plné zpřístupnění řešené lokality pěším a osobám s omezenými schopnosti pohybu podél silnice III/4912 a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě.

Harmonogram realizace:
06 – 11/2020

Rozpočet projektu:

Náklady projektu: 32 295 463,22 Kč
Uznatelné náklady projektu: 17 417 826,70 Kč
Dotace SFDI (předpoklad): 14 805 152,00 Kč