Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlína

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002123
SFŽP, Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, číslo výzvy: 05_15_017
Název výzvy: MŽP_17. výzva, PO2, SC 2.3, průběžná

Stavba „Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlín" (dále jen AMI) byla realizována na pozemcích 3191/102 a 3191/1 v katastrálním území Zlín. Účelem stavby bylo rozšířit síť stávajících monitorovacích stanic ČHMÚ ve Zlíně. Naměřené údaje o kvalitě ovzduší v centru Zlína jsou zpřístupněny veřejnosti a jsou pak dále předávány do národního systému sledování kvality ovzduší ISKO (Informace o kvalitě ovzduší v ČR).

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 2 081 556,86 Kč
Dotace 1 769 323,33 Kč
Spolufinancování z rozpočtu SMZ 312 233,53 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Fotogalerie:

AIM informační tabule