Aktuality

Realizace projektů IPRM ukončena
(duben 2016)

Významnou finanční částkou, kterou v období EU 2007 – 15 mohlo využít statutární město Zlín na realizaci projektů, byla dotace ve výši 18 milionů EUR z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Tato částka byla pro město Zlín vyčleněna z rozpočtu ROP na realizaci projektů, které naplňují strategické cíle Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín" (IPRM). V rámci IPRM bylo financováno šest projektů v centru města. Prvním a největším projektem byla výstavba „Kulturního a univerzitního centra Zlín" (KUC). Objekt KUC navštěvují obyvatelé města i regionu již od konce roku 2010.


Formou architektonické soutěže byla vybrána finální podoba revitalizace prostranství v centru města v těsné blízkosti KUC, a to Gahurova prospektu, parku Komenského a podchodu na náměstí Práce. Projekt „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně" byl ukončen v roce 2013, o rok později byla dokončena fyzická realizace projektů „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně".


V roce 2014 byla zahájena realizace projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" - rekonstrukce objektu bývalé knihovny F. Bartoše. Dnes slouží objekt – Zlínský klub 204 - jako centrum pro volnočasové aktivity obyvatel města a blízkého okolí. Kromě zázemí pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína je zde je zde také centrum pro setkávání seniorů, pro matky s dětmi a další společenské aktivity.


Posledním projektem spolufinancovaným z ROP v rámci IPRM, byla „Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína". Výstupem projektu je bezpečná dostupnost centra města pro pěší i cyklisty.
Kromě projektů města byly v době realizace do IPRM průběžně zařazovány také projekty dalších subjektů, v největším počtu projekty UTB. Na základě potvrzení souladu či zařazení do IPRM mohl projekt získat bodové zvýhodnění žádosti o dotaci předložené do tématických operačních programů.


„Projekty které byly v rámci IPRM realizovány v centru města, velmi přispěly k dalšímu zkvalitnění života obyvatel Zlína a blízkého okolí a k celkovému zlepšení prostředí v centru města", uvedl Miroslav Adámek, primátor a současně předseda řídícího výboru IPRM, a dodal: „Lidé zde tráví mnohem více času, máme od nich hodně pozitivních ohlasů".


K 31.12.2015 byla realizace IPRM ukončena a IPRM přešel do etapy udržitelnosti. V období udržitelnosti se bude i nadále scházet Řídící výbor IPRM a dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů a dalších závazků, které plynou ze smluv o poskytnutí dotací ROP. Zprávy o plnění smluvních podmínek budou předávány poskytovateli dotace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Končí realizace projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín"
(březen 2015)

Významnou finanční částkou, kterou v programovém období EU 2007 – 13 mohlo využít statutární město Zlín na realizaci projektů, byla dotace ve výši 18 milionů EUR z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Tato částka byla pro město Zlín vyčleněna z rozpočtu ROP na realizaci projektů, které naplňují strategické cíle Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín" (IPRM).

IPRM je koncepční dokument, který je zaměřen na rozvoj zóny vymezené v centru města. V rámci této zóny jsou podporovány aktivity vzdělávacího, společenského a kulturního charakteru, revitalizace ploch v centru města i projekty vzdělávací nebo podporující rozvoj vědy a výzkumu.

V roce 2008 byl ustaven Radou a Zastupitelstvem města Zlína Řídící výbor IPRM. Hlavní náplní činnosti výboru je koordinace činností a dohled nad průběhem přípravy, realizace a monitoringu IPRM dle podmínek dotačního titulu ROP. V souladu s principem partnerství ve výboru působí kromě zástupců města také zástupci Univerzity T. Bati ve Zlíně (UTB), Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Filharmonie B. Martinů a zástupce ROP, Úřadu Regionální rady Střední Morava.

Prvním projektem, který byl s využitím dotace z ROP v rámci IPRM realizován, byl projekt „Kulturní a univerzitní centrum Zlín" (KUC). Předmětem bylo vybudování polyfunkční budovy pro kulturní, společenské a vzdělávací akce včetně koncertů Zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, která má v objektu KUC své zázemí. Objekt KUC navštěvují obyvatelé města i regionu již od konce roku 2010.

V roce 2011 byla zahájena příprava dalších tří projektů IPRM. Formou architektonické soutěže byla vybrána finální podoba revitalizace prostranství v centru města v těsné blízkosti KUC, a to Gahurova prospektu, parku Komenského a podchodu na náměstí Práce. Projekt „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně" byl ukončen v roce 2013, o rok později byla dokončena realizace projektů „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně".

V roce 2014 byla zahájena realizace projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín". Cílem projektu bylo rekonstruovat objekt bývalé knihovny F. Bartoše k dalšímu využití. V současnosti již rekonstruovaný objekt – Zlínský klub 204 -slouží jako centrum pro volnočasové aktivity obyvatel města a blízkého okolí. Kromě zázemí pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína je zde je zde také centrum pro setkávání seniorů, využití pro matky s dětmi a další společenské aktivity.

Posledním projektem spolufinancovaným z ROP v rámci IPRM, jehož realizace dosud probíhá, je „Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína". Výstupem projektu bude zlepšení dostupnosti centra pro pěší, rekonstrukce současně umožní i bezpečný přístup cyklistů do centrální části města. Projekt bude dokončen v polovině roku 2015.

Kromě projektů města byly v době realizace do IPRM průběžně zařazovány také projekty dalších subjektů, v největším počtu projekty UTB, a to na základě žádostí předložených k projednání Řídícímu výboru IPRM. Pokud byl projekt v souladu se strategií a zónou IPRM, rozhodl výbor o jeho zařazení do IPRM. Na základě potvrzení souladu či zařazení do IPRM mohl projekt získat bodové zvýhodnění při hodnocení žádosti o dotaci předložené do tématických operačních programů."

 

 

archiv aktualit

Odkaz: